Algemene voorwaarden

Open in pdf

Artikel 1 - Definities
1. Spa-Jacuzzi-Onderdelen, de verkoper van de producten via de webshop, gevestigd te Zoetermeer, Shetland 382, 2721HJ.
2. Klant: c.q. de (potentiële) klant van zaken geleverd door Spa-Jacuzzi-Onderdelen.
3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Spa-Jacuzzi-Onderdelen en klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst en de daarbij behorende producten.
4. Producten: Zaken die het onderwerp zijn van de overeenkomst.

5. Bericht: Elke mogelijke kennisgeving van Spa-Jacuzzi-Onderdelen aan klant, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot): brochures, advertenties, catalogi, offertes, internetsite(s), e-mail, faxen, brieven, opdrachtbevestigingen en facturen.
6. Internet: de internetsite van Spa-Jacuzzi- Onderdelen www.spa-jacuzzi-onderdelen.nl

 

Artikel 2 - Algemeen
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk onder ' Leveringsvoorwaarden' op de internetsite van Spa-Jacuzzi-Onderdelen. Op verzoek van de klant wordt door Spa-Jacuzzi-Onderdelen een exemplaar per e-mail verstuurd.
2. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Spa-Jacuzzi-Onderdelen.
3. Een overeenkomst komt tot stand door het schriftelijk of per e-mail bevestigen van de bestelling door Spa-Jacuzzi-Onderdelen. De klant accepteert de leveringsvoorwaarden door de bestelling te plaatsen.
4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze leveringsvoorwaarden en in eventuele andere overeenkomsten ten behoeve van Spa-Jacuzzi-Onderdelen worden overeengekomen, gelden ook voor tussenpersonen en andere derden die door Spa-Jacuzzi-Onderdelen worden ingeschakeld.
5. Afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Spa-Jacuzzi-Onderdelen worden overeengekomen.
6. Indien (een) bepaling(en) van deze leveringsvoorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven. Spa-Jacuzzi-Onderdelen en de klant zullen dan in overleg (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.
7. Spa-Jacuzzi-Onderdelen heeft te allen tijde het recht deze leveringsvoorwaarden en de inhoud van de site van Spa-Jacuzzi-Onderdelen te wijzigen.

 

Artikel 3 - Aanbiedingen en Overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen gedaan door Spa-Jacuzzi-Onderdelen zijn bindend tenzij duidelijk een menselijke vergissing in het spel is. Spa-Jacuzzi-Onderdelen behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen te veranderen of in te trekken.
2. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Indien een product niet beschikbaar is, dan zal de klant hiervan bericht krijgen.
3. De administratie van Spa-Jacuzzi-Onderdelen geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Spa-Jacuzzi-Onderdelen verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door Spa-Jacuzzi-Onderdelen verrichtte leveringen. Spa-Jacuzzi-Onderdelen erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de leveringsvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

 

Artikel 4 - Prijzen, tarieven en betaling
1. Alle prijzen van de aangeboden zaken zijn in Euro’s en inclusief omzet belasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, maar exclusief bezorgkosten tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Op elke order zullen bezorgkosten worden berekend ( tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen ) De hoogte van de bezorgkosten is terug te vinden op het Internet of deze zal kenbaar worden gemaakt, voordat de klant een bestelling plaatst.
2. Bij stornering van de betaling zal de overeenkomst als nietig worden beschouwd. De aan de klant geleverde goederen zijn derhalve het eigendom van Spa-Jacuzzi-Onderdelen. Het retourneren van de goederen door de klant aan Spa-Jacuzzi-Onderdelen is voor rekening en risico van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Indien de klant in gebreke blijft, behoudt Spa-Jacuzzi-Onderdelen het recht voor alle incassokosten aan de klant in rekening te brengen.
4. Bij niet nakoming door de klant van het geen wat omtrent de betaling is overeengekomen, is Spa-Jacuzzi-Onderdelen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.
5. Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Spa-Jacuzzi-Onderdelen, totdat alle bedragen die de klant, krachtens de overeenkomst voor de geleverde zaken verschuldigd is, volledig aan Spa-Jacuzzi-Onderdelen zijn voldaan.
6. De geleverde goederen dienen door de klant vooruit betaald te worden, tenzij expliciet schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

Artikel 5 - Leveringen / Leveringstermijnen en inspectie bij aflevering
1. De levertijd wordt op verzoek van de klant bij de orderbevestiging mondeling of schriftelijk overeengekomen.
2. Opgaven van aflevertijden gelden als indicatie en nooit als een uiterste termijn. Nader verstrekte informatie omtrent de levertijden blijft eveneens indicatief.
3. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland. Eventueel nader overeen te komen naar: België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje en eventueel andere landen binnen of buiten de EU.
4. Wanneer de overeengekomen levertijd, om welke reden dan ook, door Spa-Jacuzzi-Onderdelen overschreden wordt, zal Spa-Jacuzzi-Onderdelen de klant hiervan onmiddellijk in kennis stellen. 
5. Indien Spa-Jacuzzi-Onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de klant moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Spa-Jacuzzi-Onderdelen.
6. Spa-Jacuzzi-Onderdelen berekent standaard een bijdrage in de bezorgkosten. De bezorgkosten worden berekend op basis van het gewicht en eventuele lengte van het bestelde artikel. Van deze bijdrage in de bezorgkosten kan worden afgeweken wanneer dat op de site van Spa-Jacuzzi-Onderdelen expliciet vermeld staat of vooraf schriftelijk is overeengekomen.
7. Aflevering geschiedt door bezorging op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
8. Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Spa-Jacuzzi-Onderdelen. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product over op de klant, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Spa-Jacuzzi-Onderdelen kunnen worden uitgesloten.
9. Wanneer bij een poging tot bezorging de klant de (deel) aflevering niet accepteert dan is Spa-Jacuzzi-Onderdelen gerechtigd de kosten, hierin mede begrepen de kosten van terugzending en (transport)schade, voortkomend uit deze niet acceptatie, te verhalen op de klant.
10. Het risico gaat over op de klant zodra de producten op het opgegeven adres zijn bezorgd.
11. De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst te (doen) inspecteren op de juistheid van het geleverde en op zichtbare gebreken.
12. Na het constateren van enig gebrek is de klant verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende producten, onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade. Onze artikelen worden speciaal voor u besteld, waaruit voortvloeid dat wij geen retour-recht toepassen, maar wel volledige garantie op de geleverde goederen.

Bent u niet zeker over het te bestellen artikel, neem dan van tevoren contact op met www.Spa-Jacuzzi-Onderdelen.nl via: Info@spa-jacuzzi-onderdelen.nl waarna wij u zo goed mogelijk zullen adviseren. Uiteraard geheel vrijblijvend.

 

Artikel 6 - Overmacht en/of andere bijzondere omstandigheden
1. Indien Spa-Jacuzzi-Onderdelen, door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
2. Indien de overmacht toestand 30 dagen duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt.
3. Ingeval van overmacht heeft klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Spa-Jacuzzi-Onderdelen, als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
4. Onder overmacht wordt verstaan elke wil van Spa-Jacuzzi-Onderdelen onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Spa-Jacuzzi-Onderdelen kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt onder meer gerekend: stakingen en uitsluitingen, brand, burgeroorlog, terrorisme, energiestoringen, bedrijfsstoringen, stagnatie of andere problemen bij Spa-Jacuzzi-Onderdelen of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen.
5. Spa-Jacuzzi-Onderdelen zal de klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht toestand op de hoogte stellen.

 

Artikel 7 - Services en diensten
1. Spa-Jacuzzi-Onderdelen is te allen tijde gerechtigd om bij het leveren van services en diensten gebruik te maken van onderaannemers.
2. Voor de aflevering van services en diensten zal klant adequate faciliteiten ter beschikking stellen.

 

Artikel 8 - Bestellingen/communicatie
1. Spa-Jacuzzi-Onderdelen kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of onduidelijkheden in orders/bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Spa-Jacuzzi-Onderdelen, dan wel tussen Spa-Jacuzzi-Onderdelen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Spa-Jacuzzi-Onderdelen.

 

Artikel 9 - Klachten
1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zal door Spa-Jacuzzi-Onderdelen serieus en binnen redelijke termijn in behandeling worden genomen.
2. De klant dient een klacht kenbaar te maken onder vermelding van het factuurnummer.
3. De klant zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Spa-Jacuzzi-Onderdelen in de gelegenheid een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, bewerking, verwerking en/of installatie van het product.
4. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de klant geen rechten ontlenen
5. Indien de klant geen medewerking verleent of anderszins, onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de klant geen aanspraken ter zake.

6. Het staat de klant niet vrij de producten te retourneren, voordat Spa-Jacuzzi-Onderdelen daarmee expliciet heeft ingestemd (RMA aanvraag). Retourneren uitsluitend binnen 10 dagen vanaf de factuurdatum. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd, zijn de redelijke kosten van retourneren voor de klant. Door Spa-Jacuzzi-Onderdelen wordt het retour-proces met de klant besproken. Indien de bestelling wordt teruggezonden door de klant, wordt het orderbedrag gerestitueerd, zodra de bestelling in goede orde is teruggekomen in het magazijn van Spa-Jacuzzi-Onderdelen. Het artikel dient ongebruikt (en) in dezelfde verpakking te worden geretourneerd waarmee het is verzonden, zodat er geen schade aan het/de artikel(en) kan ontstaan.

7. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Spa-Jacuzzi-Onderdelen schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is, of anderszins voor risico van de klant komt, zal Spa-Jacuzzi-Onderdelen de klant hiervan per brief of e-mail in kennis stellen. Spa-Jacuzzi-Onderdelen heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden. En zullen de kosten voor het retour zenden voor rekening van de klant zijn.
8. Klachten aangaande breuk of onjuiste levering ( indien bijvoorbeeld andere producten zijn geleverd dan besteld ), dient de klant dat binnen twee dagen na ontvangst van de bestelling te melden bij Spa-Jacuzzi-Onderdelen.

 

Artikel 10 - Persoonsgegevens
1. Door de Klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt ter uitvoering van de bestelling van de klant, en in geen geval aan derden ter beschikking worden gesteld.
2. De klant kan te allen tijde inzage krijgen in zijn gegevens die zijn opgenomen in het bestand van Spa-Jacuzzi-Onderdelen. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien deze gegevens niet correct zijn.

 

Artikel 11 - Spa-Jacuzzi-Onderdelen is te bereiken tijdens kantooruren op: · 

Telefoon:0031(0)643291436 / 0031(0)793150061

E-mail: info@spa-jacuzzi-onderelen.nl

 Postadres: Shetland 382, 2721 HJ, Zoetermeer.

 

Artikel 12 - Diversen
1. Spa-Jacuzzi-Onderdelen zal in ieder voorkomend geval waar de leveringsvoorwaarden een rol spelen, naar redelijkheid en billijkheid handelen. Aan een soepele naleving van de leveringsvoorwaarden zullen echter nooit rechten kunnen worden ontleend.
2. Spa-Jacuzzi-Onderdelen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te den Haag,  onder nummer 68829574

 

Artikel 13 - Toepasselijk(e) recht en geschillenregeling
1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Spa-Jacuzzi-Onderdelen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen Spa-Jacuzzi-Onderdelen en de klant zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter. Aan te wijzen door Spa-Jacuzzi-Onderdelen.